Εισαγωγή


Το πρότυπο αυτό έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει τη χρήση του διεθνούς αριθμού τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) στην Ελλάδα

Το πρότυπο ορίζει την δομή του εθνικού αριθμού λογαριασμού που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της τράπεζας, του υποκαταστήματος και του αριθμού λογαριασμού εντός του IBAN. Αυτός ονομάζεται Βασικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (ΒΒΑΝ).

Το πρότυπο καθορίζει τον διεθνή φάκελο που τοποθετείται γύρω από το BBAN. Ο φάκελος & ο ΒΒΑΝ μαζί αποτελούν το IBAN.

Ο πλήρης IBAN παρέχει έναν αριθμό λογαριασμού για διεθνή χρήση, που είναι σε θέση να επικυρωθεί ανεξαρτήτως της μορφής του εθνικού αριθμού λογαριασμού που περιέχεται σε αυτόν. Έτσι, προορίζεται να διευκολύνει την Αυτοματοποιημένη Επεξεργασία Πληρωμών και να βελτιώσει την εμπιστοσύνη όσον αφορά την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται στις διασυνοριακές πληρωμές. Το πρότυπο επίσης καθορίζει τόσο την δημιουργία όσο και την επικύρωση του ΙΒΑΝ.


Scope

Το πρότυπο καθορίζει τη μορφή του Βασικού Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού της Ελλάδας (ΒΒΑΝ), και τη μορφή του Διεθνή Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού της Ελλάδας (IBAN), ο οποίος συμπεριλαμβάνει τον ΒΒΑΝ. Το πρότυπο καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο δημιουργείται και επικυρώνεται ο IBAN.

Το πρότυπο καθορίζει ποιος μπορεί να δημιουργήσει και να εκδώσει ΙΒΑΝ. Διευκρινίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο το IBAN πρέπει να παρουσιάζεται σε έντυπη μορφή. Δεν προσδιορίζει συγκεκριμένα το (τα) πεδίο (-α) στα διάφορα πρότυπα για τις συναλλαγές πληρωμών στις οποίες θα αναφέρεται ο IBAN.

Το πρότυπο καθορίζει την τεχνική της επικύρωσης ενός IBAN και το σημείο στο οποίο αυτή η επικύρωση πρέπει να διεξαχθεί. Το πρότυπο περιγράφει την επικύρωση ενός ΙΒΑΝ του εντύπου στο οποίο είναι πιθανό να αναφέρεται από τους Έλληνες πελάτες κατά τις εξερχόμενες διασυνοριακές πληρωμές. Δεν παρέχει έναν ολοκληρωμένο κατάλογο των μορφών IBAN άλλων χωρών, καθώς αυτό είναι πέρα από το πεδίο εφαρμογής του Προτύπου 48, καθώς επίσης δεν έχει σχέση με την τεχνική επικύρωσης. Το πρότυπο δεν καθορίζει τα μέσα με τα οποία εκτελείται στην πραγματικότητα η επικύρωση.


Σύνοψη της Χρήσης

Tο IBAN χρησιμοποιείται ως εξής:

- Η τράπεζα της Ελλάδας δημιουργεί και παρέχει IBAN στους πελάτες
- Ο πελάτης δικαιούχος ανακοινώνει στον πελάτη εντολέα το IBAN του
- Ο IBAN λαμβάνεται στην Ελλάδα ως οι λογιστικές λεπτομέρειες του δικαιούχου για εσωτερικές πληρωμές
- Η πληρώτρια τράπεζα της Ελλάδας επικυρώνει και χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να επεξεργαστεί την πληρωμή

Αναφορές

Αυτό το πρότυπο ενσωματώνει μια σειρά από αναφορές με ή χωρίς ημερομηνία, όπως αναφέρεται παρακάτω. Οι εν λόγω τυποποιητικές αναφορές παρατίθενται σε κατάλληλα μέρη του κειμένου. Για αχρονολόγητες αναφορές, είναι η τελευταία έκδοση της δημοσίευσης που αναφέρεται στην οποία εφαρμόζεται.

ISO 3166 - Κωδικοί για την εκπροσώπηση των χωρών
ISO 9362 - Κωδικοί Αναγνώρισης Τραπεζών (BIC)
ISO 13616 - Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες - Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN)

Ενημερωτικές αναφορές δεν αποτελούν μέρος του προτύπου. Ωστόσο, αναφέρονται στο πρότυπο και έχουν χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία του προτύπου.

S.W.I.F.T. Πληροφορίες σχετικά με το ISO13616 που είναι συμβατό με τις μορφές εθνικών IBAN

Για τους σκοπούς του παρόντος προτύπου, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

Οργανισμός Κατοχής Λογαριασμού

Κάθε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που ασκεί τη δραστηριότητα των τραπεζικών εργασιών μέσω ενός ή περισσότερων υποκαταστημάτων και βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό επομένως περιλαμβάνει όλες τις τράπεζες των άλλων χωρών που εγκαθιδρύουν ένα ή περισσότερα υποκαταστήματα εντός της Ελλάδας και οι οποίες παρέχουν υπηρεσίες σε έναν ή περισσότερους πελάτες που εδρεύουν εντός της Ελλάδας ή στις επιχειρησιακές μονάδες της Ελλάδας των πολυεθνικών πελατών.


Κάλυψη χώρας

For the purposes of this specification, the United Kingdom of Great Britain & Northern Ireland includes the Channel Islands, Guernsey, Jersey and the Isle of Man.

Basic Bank Account Number (BBAN)

Ο BBAN (Αριθμός Λογαριασμού) είναι το αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε μεμονωμένες χώρες, στο πλαίσιο του (των) Σχήματος(των) Αρίθμισης Εθνικών Λογαριασμών που προσδιορίζει μοναδικά τον λογαριασμό ενός πελάτη σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα (ISO 13616). Ο ΒΒΑΝ πρέπει να περιλαμβάνει ένα ρητό αναγνωριστικό τράπεζας. Στην Ελλάδα, ο ΒΒΑΝ θα περιλαμβάνει τους πρώτους 4 χαρακτήρες του BIC της τράπεζας ως τη ρητό αναγνωριστικό της τράπεζας. Σύλληψη του IBAN Η διαδικασία της μετατροπής ενός IBAN από έγγραφο σε ηλεκτρονική μορφή.

Δημιουργία του IBAN

Η μοναδική διαδικασία της δημιουργίας IBAN για έναν λογαριασμό. Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού (IBAN) Μια διευρυμένη έκδοση του Βασικού Αριθμού Τραπεζικού Λογαριασμού (ΒΒΑΝ) που χρησιμοποιείται διεθνώς για τον μοναδικό προσδιορισμό του λογαριασμού ενός πελάτη σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. (ISO 13616)

Γνωστοποίηση του IBAN Η ενημέρωση του πελάτη που γίνεται μόνο μία φορά όσον αφορά τη δημιουργία του ΙΒΑΝ για τον λογαριασμό που του ανήκει.

Επιβεβαίωση του IBAN:

Η διαδικασία του ελέγχου του IBAN για επιβεβαίωση ότι πρόκειται για έγκυρο IBAN. Αυτό δεν διασφαλίζει ότι ένας λογαριασμός με έναν τέτοιο IBAN εξακολουθεί να υπάρχει, μπορεί να έχει κλείσει μετά την έκδοση του ΙΒΑΝ.

Συντομογραφίες

Οι ακόλουθοι ορισμοί ισχύουν:

BBAN - Βασικός Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
BIC - Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας
EPC - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Πληρωμών
IBAN - Διεθνής Αριθμός Τραπεζικού Λογαριασμού
ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης
S.W.I.F.T. - Εταιρεία Παγκόσμιων Διατραπεζικών Χρηματοπιστωτικών Τηλεπικοινωνιών
BPSL - BACS Σχήματα Πληρωμών ΕΠΕ

SCT - SEPA Μεταβίβαση Πίστωσης SDD - SEPA Χρεωστική Μεταβίβαση B2B - Business to Business SEPA - Ενιαίος Χώρος Πληρωμών σε Ευρώ EEA - Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ISO - Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης